Ogrzewanie kościoła

APEL DO POLONII

Obecnie istniejąca Parafia Rzymskokatolicka w Białym Borze, została powołana do istnienia przez Księdza Biskupa Ignacego Jeża 25 stycznia 1974 r. Mieszkańcy Białego Boru, przez wiele lat gromadzili się na modlitwie w Kościele św. Michała Archanioła.

W tym czasie dojrzewała idea wybudowania nowego kościoła w Białym Borze, gdyż dotychczasowy kościół, który często potocznie nazywa się naszym Małym Kościółkiem na rynku, okazywał się za mały. Powołany został Komitet Budowy Kościoła. W 1984 roku rozpoczęto budowę nowego Kościoła Parafialnego. Obrzędu konsekracji nowej świątyni dokonał ks. Biskup Marian Gołębiewski 18 lutego 2001 r., nadając jej godność Kościoła Parafialnego. Kościół został wybudowany w całości wyłącznie ze środków parafian Białego Boru, ale na instalację ogrzewania kościoła nie starczyło już funduszy.

W kościele oprócz tego, że jest przenikliwe zimno, grozi wilgoć i zniszczenie ścian. Plan wykonania ogrzewania świątyni jest w zamyśle obecnego Proboszcza Parafii Księdza Jarosława Zielińskiego i dlatego już w 2012 roku zgodnie z jego ideą został wykonany taki projekt przez firmę Drewart-Energy Bitster.pl.

Projekt ten dotyczy zakupu i instalacji promienników ciepła SOLART na łączną kwotę ok. 55 tys. zł.

W ostatnim czasie również w trakcie rozmów z mieszkańcami Białego Boru, którzy wyemigrowali poza granice naszej Ojczyzny, uaktualniła się jeszcze bardziej propozycja pomocy w zbiórce potrzebnych środków na zainstalowanie systemu ocieplania naszej świątyni.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich Przyjaciół Białego Boru o pomoc w zebraniu funduszy na realizację zadania.

Jednocześnie informujemy, że udało się już zorganizować część pieniędzy: 5 tysięcy zł. nadeszło z Kanady a przyjaciele proboszcza, Państwo Wanda i Dietrich Roeβler z Paderborn w Niemczech, przekazali 6 tys. euro.

Dotychczas zebraliśmy ok. 30 tys. zł., a potrzeba jeszcze 25 tys. do pokrycia kosztów całości projektu. Bardzo prosimy o pomoc i wpłaty na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE ODDZIAŁ W BIAŁYM BORZE

09 9317 1025 1300 1922 2000 0050

nr SWIFT: GBWCPLPP

(SGB-Bank Spółka Akcyjna, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23 a)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI,

PL. JANA PAWŁA II 1, 78-425 BIAŁY BÓR

Wszystkie osoby i organizacje, które dokonają wpłaty będą wymienione w specjalnej kronice Kościoła oraz otrzymają pokwitowanie na podany przez siebie adres.

Informacje dotyczące projektu i darczyńców umieszczone zostaną również na stronie internetowej parafii pod linkiem: ogrzewanie kościoła.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności, pamiętający w modlitwie parafianie Białego Boru oraz Ksiądz Proboszcz

> PROJEKT OGRZEWANIA KOŚCIOŁA DO POBRANIA<<

MESSAGE TO PARISHIONERS WITH POLISH BACKGROUND

The presently existing Roman Catholic parish in Biały Bór (Poland) was dedicated by bishop Ignacy Jeż on 25th January, 1974. The inhabitants of Biały Bór had for many years gathered for worship in St. Michael Archangel church.

During that tine, the concept of erecting a new church in Biały Bór matured, since the old church which was commonly referred to as Our Little Church in the marketplace, was found to be too small. A Church Building Committee was called into being. In 1984 work began on the building of a new parish church. On 18th February 2001, bishop Marian Gołębiewski consecrated the new house of worship, giving it the dignity of Parish Church. It was built in its entirety only with financial means of the parishioners of Biały Bór, but it did not suffice to include a heating installation.

Besides the fact that it is biting cold inside, the walls are threatened by dampness. A plan to install heating of the church is envisaged by the present head of the parish, father Jarosław Zieliński, and consequently, already in 2012, in accordance with his plans a project has been developed by the company Drewart-Energy Bitster.pl.

This project describes the purchase and installation of SOLART heat radiators and the total cost would be 55,000 Polish złoty.

Recently, in the course of conversations with former inhabitants of Biały Bór who had emigrated abroad, the idea of supporting the cause of heating our house of worship has become even more pressing.

For this reason, we appeal to all Friends of Biały Bór to help in the collection of funds necessary to complete the task.

At the same time, we inform that it has already been possible to organize some of the funds: 5,000 Polish złoty has come from Canada, while the couple Wanda and Dietrich Roeβler from Paderborn in Germany sent a donation of 6,000 Euro.

To date we have collected approx. 30,000 Polish złoty, but still another 25,000 Polish zloty is needed to cover the total cost of the project.

Please help by paying into the account

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE ODDZIAŁ W BIAŁYM BORZE

(Cooperative bank in Sławno, Biały Bór branch)

09 9317 1025 1300 1922 2000 0050

nr SWIFT: GBWCPLPP

(SGB-Bank Spółka Akcyjna, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23 a)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

(Roman Catholic Parish)

PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI,

Address: PL. JANA PAWŁA II 1, 78-425 BIAŁY BÓR

All persons and organizations who make donations will be named in a special chronicle of the Church and a receipt will be sent to the address indicated by them. Information regarding the project and benefactors will also be given on the parish web site under the link: “ogrzewanie kościoła” (heating of the church).

With words of esteem and gratitude, remembering you in our prayers – parishioners of Biały Bór and Head of Parish